مقاله راه اندازي يک روش جديد سريع و حساس Nested PCR يک مرحله اي – يک لوله اي در سيستم بسته با استفاده از دو آغازگر متصل به هم براي تشخيص ويروس HCV که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: راه اندازي يک روش جديد سريع و حساس Nested PCR يک مرحله اي – يک لوله اي در سيستم بسته با استفاده از دو آغازگر متصل به هم براي تشخيص ويروس HCV
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PCR يک لوله اي – يک مرحله اي
مقاله Nested PCR؛ ويروس هپاتيت C؛ PCR سريع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: روان شاد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: كناركوهي عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: واکنش زنجير پليمراز يکي از مهم ترين پيشرفت ها در زمينه زيست شناسي و تشخيص مولکولي است. با وجود سادگي در مفهوم اين روش نيازمند کنش هاي پيچيده بين توالي هدف، آغازگرها،dNTP و آنزيم پليمراز به منظور تکثير و تشخيص موفق است. شناسايي ويروس هاي RNA دار نيازمند استفاده از روش هايي با حساسيت و ويژگي بالا است، بنابراين تکثير بر اساس روش Nested PCR تا حدي منجر به بهبود حساسيت شده و از سوي ديگر، يک مرحله اي کردن روش مذکور باعث کاهش آلودگي هاي احتمالي خواهد شد. هدف از مطالعه حاضر راه اندازي و به کارگيري روش جديد، سريع و حساس Nested PCR يک مرحله اي – يک لوله اي در سيستم بسته با استفاده از دو آغازگر به هم چسبيده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه، روش جديد و ويژه اي از طراحي آغازگر به منظور يک مرحله اي – يک لوله اي کردن واکنش استفاده شد. روش طراحي شده پس از راه اندازي و بهينه سازي، روي نمونه هاي کنترل مثبت و منفي ارزيابي شد.
نتايج: روش راه اندازي شده، روي ۵۰ نمونه مثبت ويروس هپاتيت C،۱۰ کنترل منفي ژنوم انساني و ۵ نمونه از هر کدام از ويروس هاي هپاتيت B، نقص ايمني اکتسابي انسان، هپاتيت G و تورکوتنو انجام گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده از مجموع آزمايشات ميزان حساسيت و ويژگي روش طراحي شده، محاسبه شد. در ۴۸ مورد از ۵۰ نمونه مثبت باند مورد انتظار مشاهده گرديد و در هيچ يک از نمونه هاي کنترل منفي باندي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بر اساس سيستم ويژه طراحي آغازگر که در مطالعه حاضر استفاده شد، آغازگرهاي داخلي به صورت مکمل حالت معمول PCR و چسبيده به آغازگرهاي خارجي ساخته مي شوند. احتمال اتصال آغازگرهاي خارجي و داخلي به الگوهاي نادرست در هر دو دور واکنش غيرممکن مي شود و در نتيجه باندهاي غيراختصاصي توليد نخواهد شد. برتري ديگر روش طراحي شده عدم وجود آلودگي به دليل يک مرحله اي شدن و علاوه بر آن؛ کوتاه تر شدن زمان واکنش و نيز کاهش هزينه ها است.