مقاله راه بردهاي دولت زمينه ساز در توسعه پايدار طوع و رغبت مهدوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: راه بردهاي دولت زمينه ساز در توسعه پايدار طوع و رغبت مهدوي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترغيب
مقاله مهدويت
مقاله موعودگرايي
مقاله راه برد ظهور
مقاله جامعه منتظر
مقاله طوع مهدوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«ترغيب و طوع مهدوي»، دو مفهوم مقدس و برگرفته از دعاي افتتاح و دعاي فرج منقول از امام صادق است که تصوير تحرک اجتماعي فراگير در جامعه موعود را نشان مي دهد و ويژگي ها، برنامه ها، اهداف و تعاليم روان شناسانه در اين محيط را بيان مي کند. اين مقاله براي توليد ادبيات اين دو مفهوم، ابتدا هدف و روي کرد بنيادين در ترغيب اجتماعي در جامعه منتظر را شناسايي مي نمايد و نظام تبليغي و فرهنگي را متناسب با آن ترسيم مي کند. هدف اصلي و نهايي جامعه منتظر، مستعدسازي حقيقي انسان ها، جز در پناه موعودشناسي، خداپرستي، اطاعت پذيري، کسب رضاي خداوند متعال و تقرب به درگاه او حاصل شدني نيست. بر اين اساس، ترغيب مهدوي، هدف اصلي تنظيم و نگارش اين مقاله است. در اين روي کرد، ابتدا خواست و نياز اصلي انسان ها، بر اساس روان شناسي انساني در ترغيب ديني، مشخص مي گردد و سپس با بررسي ادبيات انتظار، راه برد استقرار و برنامه اصلي براي پاسخ گويي به آن تبيين مي شود. از آن جايي که بيشتر اين امور را بايد در وظيفه دولت زمينه ساز جست وجو کرد، بررسي وظايف و تکاليف اين دولت و شناخت ماهيت و روي کرد آن، در زمره اهداف غايي مقاله قرار دارد.