مشکلات مربوط به تميز کردن غشاء

از ديگر مشکلات اساسي در اين حوزه مي توان به نحوه تميز کردن غشاها اشاره کرد، چرا که با هر روشي نمي توان به اين مهم دست يافت .

کارايي تميز کردن به عوامل و فاکتورهاي متعدد فيزيکي و شيميايي وابسته است . اگرچه تميز کردن توسط عوامل شيميايي مي تواند در مقايسه با ساير تکنيکها موثرتر باشد ولي از طرفي باعث کاهش طول عمر غشا و صدمه زدن به دستگاهها مي شود[٩،٨].

بنابراين به کارگيري روشهاي جديد مانند امواج اولتراسوند مي تواند علاوه بر رفع مشکلات اشاره شده، از ايجاد آسيب هاي زيست محيطي نيزجلوگيري کند[٦].

   نتيجه گيري

فيلتراسيون فرآيندهاي غشايي ، موجب بهبود هر چه بيشتر کييف محصولات لبني ، تحول در بسياري از محصولات جديد و همچنين افزايش بهره وري مي شود. دلايل متعددي در موفقيت تکنولوژي غشاء وجود دارند، از جمله آنها مي توان به آگاهي از ويژگي هاي بيوشيميايي شير و محصولات فرعي آن (عمدتا آب پنير) که در بهينه سازي مواردي مانند جداسازي جزدلخواه، دماي عمليات(تا باعث خسارات برگشت ناپذير به خصوصيات بيولوژيکي اجزاي تشکيل دهنده شير نشود)، آلودگيبالاي زيست محيطي ( ناشي شده از تخليه آب پنير)، اشاره نمود.هدف از اين پژوهش ، بررسي کاربردها و چالش هاي فيلتراسيون غشايي در فرآوردههاي صنايع غذايي لبني از جمله پنير، آب پنير، آغوز وغيره است .

در اين راستا راهکارهاي جديد به منظور رفع مشکلات مربوط به فيلتراسيون فرآيندهاي غشايي نيز بيان گرديد. با استفاده از روشهاي جديدي مانند اولتراسوند مشکلات مربوط به گرفتگي و تميز کردن غشاء فيلترها تا حد مطلوب و قابل قبولي برطرف گرديد.