سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی دشتی رحمت آبادی – کارشناس ارشد سازه ،عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده:

ر این مقاله به بررسی رفتارپی های پوسته ای پرداخته وضمن معرفی پی های پوسته ای بعنوان راه حل پی سازی در زمینهای سست،تحلیلهای تئوری در مورد آنها انجام می گیرد .از جمله این تئوریها،تئوری غشائی،خمشی ومقاومت نهائی پوسته هاست.در این راستا توجه بیشتری به نوع خاصی از پوسته ها( Hyperbolic Paraboloid ) پو سته سهموی ) هذلولی گون یا هایپار )شده است .علت این امر فرم هندسی نسبتًاساده،عملکرد سازه ای بسیار مناسب وکاربرد وسیع آن درپی هایپوسته ای است . علاوه بر توجه به مسائل طراحی پی های پوسته ای،مقایسه کیفی وکمی بین پی ها ی پوسته ای وپی های تخت معمولی در شرایط خاص صورت می گیرد .بدین منظور با استفاده از روابط موجود جهت تخمین مقدار مصالح مصرفی،محاسبات مربوط با استفاده از نرم افزارMathematicaانجام پذیرفته است.در نهایت نتایج بصورت منحنی هائی که بیانگر نسبت حجم بتن مصرفی ووزن فولاد در مقایسه با پی های تخت هستند ار ائه گردیده است این منحنی هانشانگر کاهش قابل توجهی در نسبتهای فوق است .در برخی شرایط کاهشی نزدیک به ۶۰ درصد درحجم بتن مصرفی مشاهده میگرددهرچند افزایش اندکی در وزن فولاد مصرفی مشاهده می شود.بنابراین بایک بر رسی دقیق وبا توجه به هزینه های اضافی ساخت پی های پو سته ای ناشی ازهندسه غیر خطی آنها،باید به انتخاب فرم پی هاپرداخت .علاوه بر آن منحنی هابیانگر این واقعیت هستند که صرفه جوئی در مصالح مصرفی در مواردی که بار وارد برپی زیادبوده وظرفیت باربری خاک کم میباشد (خاکهای سست وضعیف)بسیار چشمگیر است. بنایر این کار برد پی های پوسته ای در این شرایط پیشنهاد می گردد