سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – دکترای مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه و مدیر تحقیقات نیروی انسانی شرکت ف

چکیده:

سالهاست که بحث توجه به تحقیقات در جامعه مطرح و تلاش های زیادی نیز صورت گرفته و ساختارهای زیادی طراحی ولی در عمل ساختارها و تلاشها کمتر نتیجه عملی داشته و موسسات صنعتی همواره از نتایج تحقیقات گله مند بوده و مراکز تحقیقاتی را به تئوری زدگی و تئوری پردازی متهم می نمایند و از طرف دیگر مراکز تحقیقاتی، سازمان های اجرایی را به عدم توجه به تحققیات متهم که این ذهنیت ها بین نظام تحقیقات و نظام اجرایی کشور فاصله ایجاد نموده است و یکی از ریشه های آن کم رنگ بودن فرهنگ تحقیق محوری وقوی بودنعمل زدگی درسازمان های اجرائی است که این نارسائی با مکانیزم فرافکنی مبنی بر اینکهنتایج تحقیقات کاربردی نیست کتمان گردیده ولی واقعیت امر این است که رونق تحقیقات با به کارگیری نتایج آن در سازمان ها بستگی دارد و زیر بنای آن وجود فرهنگ پژوهش محوری در کل سازمان است. بنابراین با توجه به اهمیت فرهنگ تحقیقات در سازمان های تولیدی در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم «فرهنگ تحقیقات» بیان و راه کارهای عملی (تجربه شده) نهادی کردن فرهنگ تحقیقات در موسسات صنعتی و تلویدی تبیین شود.