سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدعلی طاولی – استادیار دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه گیلان،بخش مکانیک
سالار بصیری – دانشجوی کارشناسی مکانیک، جامدات،دانشگاه گیلان
حسن ملائی – دانشجوی کارشناسی الکترونیک،دانشگاه گیلان

چکیده:

موضوع مقاله حاضر طراحی,ساخت و توضیح عملکرد ربا ت هوشمند حل کننده پاز لهای عدد ی در حالت تعریف شده فعلی وگسترش آن به عنوان رباتی که در خطوط کنترل کیفیت در صنایع گوناگون قابلیت عمل دارد می باشد.اطلاق لفظ هوشمند برا ی ربا ت به این منظور است که ماموریت ربا ت از او ل کاملا مشخص نمی باشد و ربات باید تا حدودی قابلیت وفق پذیری با محیط کار جدید را داشته باشد تا در برخورد با موقعیتهای مختلف قادربه عملکرد و تصمیم گیری صحیح باشد. ماموریت نهایی تعریف شده فعلی ربات حل پازل عددی ٣ در ٣ که بصورت نامرتب چید ه شد ه، میباشد که نهایتًا رباقادر به مرتب کرد ن آ ن خواهد بود. البته با توجه به تواناییهای پردازش تصویر بالا میتوان به راحتی ماموریتهای مختلفی برا ی آ ن تعریف نمود.امروزه ربا تها جای خود را در تمامی صنایع جهت بالا بردن کیفیت محصو ل و افزایش سرعت تولید بازنمود هاند. این امرخطوط تولید و محصولات را نیز تحت تأثیر خود قرار داده اس ت، به طور ی که طراحی و چیدما ن خطو ط تولقید و محصولات با پیشفرض استفاده از سیستمهای اتوماتیک ورباتیک انجا م میگیرد. سیستم های عملکرد این رباط در سه قسمت مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر است که در بخش های بعدی ارائه می گردد.