مقاله رتبه بندي اعتباري از لحاظ توان مالي پرداخت اصل و فرع بدهيها با استفاده از شيوه تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در دانش حسابداري از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي اعتباري از لحاظ توان مالي پرداخت اصل و فرع بدهيها با استفاده از شيوه تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتبه بندي اعتباري
مقاله توان پرداخت بدهي
مقاله کارايي نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: غيوري مقدم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش تعيين رتبه اعتباري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به اين منظور در اين پژوهش از شيوه تحليل پوششي داده ها استفاده شد. تحليل پوششي داده ها روشي است که به وسيله آن مي توان کارايي نسبي واحد‌هاي مورد بررسي را تعيين کرد. با استفاده از اين شيوه، کارايي اعتباري نسبي شرکتهاي مورد بررسي محاسبه، و رتبه اعتباري آنها در سطح کل شرکتها تعيين شد. جامعه آماري پژوهش شامل ۲۸۱ شرکت براي دوره زماني ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، است. به منظور رتبه بندي اعتباري شرکتهاي مورد بررسي، شيوه تحليل پوششي داده‌ها شامل دو ورودي بود. نتيجه پژوهش شامل تعيين رتبه اعتباري شرکتهاي مورد بررسي بود که به هر يک از آنها رتبه هايي از AAA تا D اختصاص يافت. اين رتبه‌ها نشان دهنده توانايي مالي نسبي شرکتها در پرداخت بموقع بدهيها‌يشان است که هرچه رتبه شرکتها به D نزديکتر باشد، توانايي مالي کاهش مي يابد و هر چه به AAA نزديکتر باشد، افزايش مي يابد. نتايج با تحليل سنتي نسبتها نيز مورد تاييد قرار گرفت.