مقاله رتبه بندي اهداف دامداران جنگل نشين شهرستان تنكابن با استفاده از روشهاي منطق فازي و رتبه بندي ساده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي اهداف دامداران جنگل نشين شهرستان تنكابن با استفاده از روشهاي منطق فازي و رتبه بندي ساده
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطق فازي
مقاله رتبه بندي اهداف
مقاله دامداران جنگل نشين
مقاله حفاظت از جنگل
مقاله تنكابن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: تليكاني شعله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دامداريهاي سنتي و برداشت مضاعف و بيش از حد ازمنابع جنگلي در كنار رويش نامطلوب درختان از عوامل اصلي تخريب جنگلها در شمال كشورند. با اينكه طرح خروج دام از مناطق جنگلي و ساماندهي جنگل نشينان از سوي اداره كل منابع طبيعي استان مازنداران در حال اجراست، دامداران در اين زمينه همكاري لازم را ندارند؛ لذا جهت بررسي علت عدم همكاري دامداران، اين تحقيق در سال ۱۳۸۴ به بررسي اهداف دامداران و تعيين جايگاه هدف ملي حفاظت از جنگل پرداخته است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بوده كه در آن در قالب دو روش فازي و رتبه بندي ساده از دامداران خواسته شد ده هدف حفاظت از جنگل، حداكثر كردن سود، افزايش تعداد دام، اجتناب از سالهاي با سود كم يا سود صفر (مقابله با ريسك)، داشتن وقت براي ساير فعاليتها (داشتن اوقات فراغت)، امكان ادامه تحصيل فرزندان، مكانيزه كردن فعاليت دامداري، افزايش سطح رفاه خانواده، درگير كردن اعضاي خانواده در فعاليتهاي دامداري و حفظ دامداري سنتي را اولويت بندي كنند. جامعه آماري تحقيق شامل دامداران جنگل نشين جنوب شهرستان تنكابن مي باشد كه از ميان آنها ۶۳ دامدار در پنج روستاي زردكن، سرواش پشته، تساكوتي، اغوزداركوتي و يان دشت به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحليل داده ها ضريب همبستگي اسپيرمن آماره فريدمن و ضريب هماهنگي كندال بوده است.
يافته هاي تحقيق نشان داد كه رتبه بندي به وسيله دو روش مذكور در گروههاي مختلف، به استثناي يك گروه از دامداران، نتايج تقريبا يكساني داشته است. در مجموع مي توان گفت مهمترين هدف دامداران مقابله با ريسك يا اجتناب از سالهاي با سود كم و كم اهميت ترين هدف، حفاظت از جنگل بوده و اين نشان داده است ميان اهداف فردي و هدف ملي حفاظت از جنگل تضاد وجود دارد.