مقاله رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي طرح هاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي در توسعه منابع انساني بخش کشاورزي استان فارس از ديدگاه برگزارکنندگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي طرح هاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي در توسعه منابع انساني بخش کشاورزي استان فارس از ديدگاه برگزارکنندگان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح هاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي
مقاله برگزار کنندگان طرح ها
مقاله توسعه منابع انساني
مقاله اثربخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني مياندشتي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق، ترويج و آموزش مهمترين عوامل توسعه منابع انساني در هر بخش و از جمله در بخش کشاورزي مي باشند. طرح هاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي (طرح ها و پروژه هاي تحقيقي-تطبيقي، تحقيقي-ترويجي و تسريع انتقال يافته هاي تحقيقاتي) که با هدف توليد، انطباق و انتشار فناوري هاي جديد ميان کشاورزان انجام مي شوند، از جمله زيرنظام هاي نظام دانش و اطلاعات کشاورزي مي باشند که بهبود سطوح مختلف توسعه منابع انساني در کشاورزان را نيز مد نظر دارند. تحقيق حاضر که با هدف رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي طرح هاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي در توسعه منابع انساني بخش کشاورزي استان فارس انجام شد، از لحاظ هدف کاربردي و بر حسب روش و چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز توصيفي بود. جامعه آماري تحقيق، ۵۳ نفر برگزارکنندگان طرح هاي انتقال يافته ها در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ بودند که همگي مورد مطالعه قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها پرسشنامه طراحي گرديد، که گويه هاي آن بر اساس عوامل موثر معرفي شده توسط صاحبنظران مختلف و نيز نظرات طراحان و مجريان طرح هاي مذکور طراحي شدند. روايي صوري پرسشنامه با کمک صاحبنظران و پايايي آن از طريق اجراي پيش آزمون و با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (a=0.94) بدست آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار  SPSSwin11.5استفاده شد. براي توصيف داده ها از آمار توصيفي مناسب شامل فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات، و براي آزمون اختلاف ميانگين پاسخ گروه هاي مختلف پاسخگويان از آزمون کروسکال واليس استفاده شد. انگيزه و علاقه و نيز مشارکت فعال برگزارکنندگان، تامين صحيح نقدينگي مورد نياز طرح ها و وجود خط مشي ها و سياستهاي حمايت کننده براي ادامه بکارگيري فناوري ها توسط کشاورزان از جمله عوامل مهم تاثيرگذار بر طرح ها بودند که حضورشان در طرح ها ضعيف بود و بر اين اساس پيشنهادهايي ارايه گرديد.