مقاله رتبه بندي نسبي خطر حريق و انفجار در يک صنعت پتروشيمي به روش شاخص حريق و انفجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي نسبي خطر حريق و انفجار در يک صنعت پتروشيمي به روش شاخص حريق و انفجار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص حريق و انفجار
مقاله پتروشيمي
مقاله واحد فرآيندي
مقاله خطر
مقاله خسارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عدل جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه نوي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: خطر حريق و انفجار به ترتيب اولين و دومين خطر اصلي در صنايع شيميايي محسوب مي شوند.
هدف: مطالعه به منظور ارزيابي کمي و رتبه بندي نسبي خطر حريق و انفجار در يک صنعت پتروشيمي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۵ در كارخانه پتروشيمي بندر امام خميني (ره) انجام شد. واحدهاي فرآيندي مورد نظر بر اساس شاخص هاي تاثيرگذار بر خطر حريق و انفجار انتخاب و با استفاده از روش شاخص حريق و انفجار DOW (F&EI) تحليل شدند. اطلاعات فني مورد نياز براي محاسبه شاخص از اسناد فرآيندي، راهنماي شاخص و گزارش هاي موجود به دست آمد. سپس خطر نسبي حريق و انفجار با استفاده از شاخص محاسبه شده در هر يک از بخش ها رتبه بندي شد.
يافته ها: واحد فرآيندي برج عريان ساز با شاخص خطر ۲۲۶ و مخزن نفتاي خام با شاخص خطر ۶۴ به ترتيب به عنوان بحراني ترين و كم-خطرترين واحد فرآيندي شناسايي شدند. شدت خطر حريق و انفجار با توجه به شاخص محاسبه شده در تمام برج ها شديد (F&EI>158)، در راكتور تبديل كاتاليسي و كوره گازوئيل، سنگين (۱۲۷<F&EI≤۱۵۸) و در راكتور هيدرودي آلکيلاسيون و مخزن نفتا، متوسط (۶۱<F&EI≤۹۶) بود. برج عريان ساز با حداكثر شعاع ۵۷ متر در حدود ۱۰ درصد از مساحت كارخانة مورد مطالعه را در بر مي گرفت.
نتيجه گيري: شاخص حريق و انفجار يك روش مناسب براي تعيين نقاط پرخطر وكم خطر يك صنعت است. برج عريان ساز به عنوان بحراني-ترين واحد از نظر حريق و انفجار به ارزيابي خطر توسط روش هاي دقيق تر نيازمند است.