مقاله رتبه بندي وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ يک ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: رتبه بندي وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ يک ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه
مقاله اينترنت
مقاله طبقه بندي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين پور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: اطرج زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعداد صفحات وبي، تعداد پيوندها و ميزان تاثيرگذاري وب سايت ها از متداول ترين شاخص هاي وب سنجي است كه براي ارزيابي و رتبه بندي وب سايت هاي آکادميک به كار گرفته مي شود. پژوهش حاضر با هدف تعيين رتبه وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ يک ايران بر اساس شاخص هاي وب سنجي انجام شده است.
روش بررسي: طي يك مطالعه توصيفي- مقطعي، وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ يک كشور مورد بررسي قرار گرفت. در اين بررسي تعداد صفحات وبي، پيوندهاي دريافتي و پيوندهاي دريافتي خارجي براي هر دانشگاه با استفاده از جستجوگر AltaVista تعيين گرديد و سپس عامل تاثيرگذار وب کلي و خالص هر دانشگاه محاسبه شد. در نهايت وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي تيپ يک كشور بر اساس حجم وب سايت، تعداد پيوندهاي دريافتي، پيوندهاي دريافتي خارجي و همچنين عامل تاثيرگذار وب کلي و خالص مقايسه و رتبه بندي گرديد. ابزار جمع آوري داده ها، فرم هاي جمع آوري اطلاعات بود.
يافته ها: دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه حجم وب سايت و تعداد پيوندهاي دريافتي، رتبه اول را در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ يک كشور کسب کرد، در حالي که از نظر عامل تاثيرگذار وب خالص در رتبه آخر قرار گرفت. دانشگاه علوم پزشكي اهواز بالاترين رتبه را از نظر عامل تاثيرگذار وب کلي و خالص در ميان دانشگاه هاي مورد مطالعه به خود اختصاص داد.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه دانشگاه هاي برتر علوم پزشكي كشور هم حضور چندان موثري در وب نداشته، در سطح بين المللي شناخته شده نمي باشند. کم بودن تعداد صفحات وبي انگليسي و جوان بودن وب سايت هاي دانشگاهي ايران از عمده دلايل حضور ضعيف دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران در وب به شمار مي رود.