سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محبوبه آهکی – کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات ساوه
رضا رمضانیان – استادیار،دکترای مهندسی صنایع، گروه سیستم های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
هدف اصلی تولید ناب حذف فعالیت ها و فرآیندهایی است که ارزش افزوده خلق نمی کنند و به این فعالیت ها اتلاف گفته می شود. تولید ناب برای حذف و به صفر رساندن اتلاف ها از تکنیک ها و روش هایی استفاده می کند که ابزارهای تولید ناب نامیده می شوند. همانطور که اهمیت و ریشه هر یک از اتلاف ها متفاوت است، میزان تأثیرگذاری ابزارهای ناب در رفع اتلاف ها نیز متفاوت می باشد. این پژوهش به بررسی اولویت بکارگیری ابزارهای مختلف ناب با محوریت حذف اتلاف ها در سایت شمالی شرکت ایران خودرو پرداخته و مدیران و خبرگان صنعتی این شرکت به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. برای انجام این تحقیق ابتدا میزان اهمیت و تأثیر هر اتلاف با روش مقایسات زوجیAHP بررسی و سپس ابزارهای ناب مورد مطالعه از نظر میزان اثربخشی در رفع این اتلاف ها ارزیابی و در نهایت بر اساس تکنیک تاپسیس الویت بندی شدند. بنابر نتایج به دست آمده، اتلاف های حرکت بی-مورد، انتظار، محصول معیوب، تولید مازاد، حمل ونقل، موجودی و عملیات فاقد ارزش افزوده در شرایط فعلی شرکت به ترتیب از اهمیت بیشتری برخورد می باشند. همچنین در بین ابزارهای ناب انتخاب شده، کایزن و استانداردسازی از نظر اثربخشی دارای بالاترین الویت بوده و سایر ابزارها در الویت بعد قرار دارند.