سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید ساعتی – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکدهمهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
محمدرضا میبدی –

چکیده:

در قسمت اول این مقاله یک ساختار خود سازمانده مبتنی براتوماتای یادگیر توزیع برای مجموعه های بزرگ اسناد پیشنهاد میگردد. در این ساختار پیشنهادی به هر سند یک اتوماتای یادگیر اختصاص داده می شود که وظیفه آن یادگیری ارتباطات آن سند با اسناد دیگر می باش د. در قسمت دوم مقاله روشی بر اساس ساختار پیشنهادی برای رتبه بندی اسناد ار ایه میشو د. از جمله مزایای این روش امکان استفاده از آن در کتابخانه های بزرگ و همچنین قابلیت گسترش آن می باش د. کارایی روش پیشنهادی برای رتبه بندی اسناد از طریق مقایسه رتبه ب ندی ایجاد شده توسط این روش با رتبه بندی ایده آل نشان داده میشود