سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید نوجوان – استادیار، مسئول پژوهشی گروه تولید صنعتی
مهدی غضنفری – دانشیار، رئیس دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای رتبه بندی اعداد فازی پیشنهاد شده است کهمبتنی بر توسعه روش تفکیک فاصله ای می باشد. در روش تفکیک فاصله ای دامنه کلی تغییرات اعداد فازی با استفاده از یک نقطه مرجع به دو ناحیه مجزای مقادیر بزرگ و مقادیر کوچک تقسیم شده و رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از قواعد ساده ای انجام می شود. در روش پیشنهاد شده در این مقاله، با استفاده از نقطه مرجع، مقدار شاخص مطلوبیت برای هر عدد محاسبه شده و بر اساس بزرگی مقادیر نرمالایز شده مطلوبیت، اعداد فازی رتبه بندی می شوند. همچنین روش پیشنهادی در حالتیکه دیدگاه تصمیم گیر به جای یک نقطه توسط یک مجموعه فازی نشان داده شود، نیز توسعه یافته است. در این حالت شاخص مطلوبیتهر عدد به صورت یک مجموعه فازی نشان داده شود، نیز توسعه یافته است. در این حالت شاخص مطلوبیت هر عدد به صورت یک مجموعه فازی بدست آمده و این مقدار با استفاده از روشهای غیر فازی ردن به صورت قطعی تبدیل می گردد. برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی، چندین مثال با استفاده از این روش حل شده و جوابهای بدست آمده با جوابهای روشهای دیگری که دیدگاه تصمیم گیر ار در نظر می گیرند، مقایسه گردید ه است. نتایج این مقایسه نشان دهنده صحت عملکرد روش پیشنهادی و سادگی کاربرد آن در شرایط گوناگون می باشد.