سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آیت رضایی فر – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد سعید جبل عاملی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
علی چائی بخش لنگرودی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مدیریت ریسک یکی از فازهای مدیریت پروژه بوده و رتبه بندی ریسکهای پروژه قسمت کلیدی فاز ارزیابی ریسک در فرایند مدیریت ریسکهای پروژه است. رتبه بندی ریسکهای پروژه به صورت های مختلف کمی و کیفی انجام میشوند. در این مقاله روشهای مختلف تصمیم گیری چندشاخصه، به عنوان روشهای کمی، به منظور امکان استفاده از آنها در مساله رتبه بندی ریسک- های پروژه مورد بررسی قرار گرفته اند. در انتخاب روشهای تصمیم گیری چندشاخصه توجه به ویژگیهای روش و شرایط مساله دارای اهمیت زیادی است، در غیر این صورت حاصل شدن نتایج اشتباه دور از انتظار نخواهند بود. در ادامه روشهای مناسب تصمیم گیری چند شاخصه برای حل مساله رتبه بندی ریسکهای پروژه معرفی شده و الگوریتم روش تاپ سیس ارائه گردیده است که بنابر تجربه نویسندگان این مقاله، قابلیت کاربرد بیشتری در مساله رتبهبندی ریسکهای پروژه دارد. در انتها، کاربرد این رویکرد در یک پروژه واقعی صنعت انرژی به عنوان نمونه معرفی شده است.