سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
علی محقر – دانشیار و عضو هیت علمی دانشگاه تهران
کامران بورمحمدی – دانشجوی رشته دکترای مدیریت، دانشگاه علم و صنعت
امیرحسین سیمرد – کارشناس ارشد مدیریتMBA، دانشگاه پیام نور

چکیده:
تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای ارزیابی اندازه گیری میزان کارآیی واحدهای تصمیم گیر همسان بکار گرفته می شود و کارآئی نسبی را بین چند واحد تصمیم گیرنده همسان اندازه گیری نموده و رتبه بندی می نماید. در این مقاله به استناد مدارک مستدل و اسناد مثبته شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو اتحادیه بین المللی حمل و نقل (IRU) در ایران و نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بعنوان واحدهای تصمیم گیرنده یکسان از فروردین 1384 لغایت اسفند 1387 ، با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها بصورت داده گرا میزان کارآئی نسبی شرکتهای فوق در سه مدل بازدهی به مقیاس ثابت(CCR)، بازدهی به مقیاس متغیر(BCC)، و بازدهی غیر صعودی(NIRS) اندازه گیری شده و سپس در هر مدل بطور مجزا رتبه بندی شدند. پس از آن با استفاده از داده های فوق به روش شمارشی رتبه بندی نهائی شدند.