سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت نبوتی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

بکارگیری موفق س یستم سنجش عملکرد یکی از و یژگی های شرکت های پ یشرو است با کمک ا ین س یستم ها م ی تـوان بـه آگـاه ی و داوری درستی درباره اثر بخش ی و کارا یی شرکت ها دست یافت، بن یان سنجش عملکرد بر م یزان تحقق رسالت شرکت و دسـت یابی بـه ارزش هـا ی ذینفعان آن استوار است، اما از م یان ارزش های متفاوت کدام را با ید برگز ید و تعیین معیارهای مناسـب و مـرتبط بـا آن ارزش هـا چگونـه صورت می گیرد؟
برای پاسخ به ا ین پرسش ها باید یک شرکت را نه فقط از دریچه مالی، بلکه از جنبه های دیگر نیز ارزیابی کرد، کارت امتیازی متـوازن بـه عنوان یک ابزار سنجش عملکرد شرکت را از چهار جنبه مال ی، مشتر ی، فرا یندهای داخل ی، رشد و یادگیری ارز یابی م ی کند و بدین منظور معیارهایی را بر می گزیند که در توازن با یکدیگر، اهداف تعیین شده را محقق سازد . در این مقاله رتبه بنـد ی صـنا یع ایـ ران بـا اسـتفاده از روشهای تحلیل چندگانه از جمله تحلیل مولفه اصلی، تاکسنومی عددی با استفاده از شاخص های متعدد در چارچوب کارت امتیازی متوازن، براساس تقسیم بندی بین المللی فعالیتهای اقتصادی ) (ISIC انجام شده است . سپس با در نظر گرفتن کدهای چهار رقمی صنایع غذایی ایران و تعیین اوزان اهمیت شاخص ها با پرسش از برخی خبرگان با استفاده ازروش دلفی و آنتروپی به رتبه بندی آنهـا بـا اسـتفاده از روشـها ی تصمیم گیری چند معیاره از جمله SAW , TOPSIS پرداخته شده است . به جهت تصدیق اعتبار روشهای بکار گرفته شده در هر دو مقایسه با استفاده از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن، نتایج رتبه بندی ها با یکدیگر مقایسه شده اند .