سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رمضان نعمتی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدرضا حجازی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

QFD یک ابزار قدرتمند جهت ارتقای رضایت مشتری از طریق بهبود کیفیت محصول و کاهش زمان و هزینه های تولید اسـت . بـه دلیـلاستفاده از داده های کیفی و مبهم در مراحل مختلف QFD ، از رویکرد فازی به آن استفاده می شود . رتبه بندی مشخصه های مهندسی در خانه کیفیت معمولا بر اساس میزان تاثیر گذاری هر یک در برآورده ساختن خواسته های مشتری انجام می شود حال آنکه معیارهای دیگری مانند هزینه، زمان، دشواری تکنیکی و موقعیت بازار نیز وجود دارند که باید در رتبه بندی مشخص ه های مهندسی لحاظ شوند . در ایـن مقالـه روشی برای رتبه بندی مشخصه های مهندسی در QFD فازی بر اساس چند معیار فازی ارائه می شود . در روش جدید فرض بـر آن اسـت که میزان تاثیر گذاری مشخصه های مهندسی بر خواسته های مشتری به صورت اعداد فازی از QFD فازی به دست آمده و سایر معیارهـا به صورت متغیرهای زبانی از اعضای گروه QFD اخذ می شوند . از MADM گروهی فازی برای رتبه بنـدی مشخـصه هـای مهندسـی استفاده شده و میزان برتری هر یک از مشخصه های مهندسی بر سایر مشخصه های مهندسی به صورت کمی تعیین می شود . برای نـشان دادن چگونگی محاسبات در روش ارائه شده، یک مثال محاسباتی نیز حل شده است .