سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میرمهدی سیداصفهانی – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدامیرحسن آیت اللهی – مهندس صنایع
سیدمحمدرضا آیت اللهی – دانشجوی دکتری انرژی دانشگاه تیلبرگ UVT

چکیده:

در این مقاله, ۳۱ کشور منتخب که کشور ایران نیز جزء آن ها می باشد, از نظر کارائی در تولید بر ق تجدیدپذیر مورد مقایسه قرار می گیرند. سپس کشورها بر اساس کارایی نسبی رتبه بندی می شوند , و کشورهای کارا مشخص می گردند . سپس برای کشورهای ناکارا , الگوهایی از بین کشورهای کارا جهت افزایش کارایی پیشنهاد می شود . اساس استفاده از روش بنچ مارکینگ , یافتن بهترین الگوها می باشد . برای دست یابی به این هدف از مدل برنامه ریزی خطی تحلیل پوششی داده هاDEA استفاده می شود . در این مدل عوامل ورودی عبارتند از کل ظرفیت نصب شده جهت تولید برق ازمنابع تجدیدپذیر (مگا وات ), جمعیت (میلیون نفر ) و مساحت سرزمین (کیلومتر مربع )؛ همچنین عوامل خروجی شاملتولید ناخالص برق از منابع تجدیدپذیر (گیگاوات ساعت ) و معکوس میزان انتشار دی اکس ید کربن (میلیون تن) میباشند. از بین ۳۱ کشور مورد بررسی, پنج کشور کارا تشخیص داده شدند و کشور ایران نیز در رتبه ۲۳ قرار گرفت.