سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدعلی موفق پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسن قدسی پور – عضو هیأت علمی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
محمد آذری خجسته – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سال های اخیر توجه مجامع دانشگاهی و صنعت به استفاده از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) جهت مدلسازی و حل مسایل دنیای واقعی افزایش قابل توجهی داشته است . در این میان استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) ، به دلیل سهولت استفاده، زمان محاسبه کمتر و همچنین وجود نرمافزارهای مبتنی بر این تکنیکها، در مسائل تصمیم سازی مدیریتی به عنوان ابزاری سریع و قابل اتکا بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ متاسفانه جهت انتخاب تکنیک تصمیم گیری چند ضابطهای مناسب معمولاً دقت و مطالعه کافی صورت نمیگیرد . تحقیق حاضر با بیان تفاوت های موجود در پیش فرض های چند تکنیک تصمیم سازی چندضابطهای رایج ) ) AHP, ELECTRE I, II, III, TRI و بیان چند اصل منطقی و بدیهی جهت بررسی صحت نتایجمیپردازد . در ضمن جهت افزایش دقت در خروجیهای ELECTRE TRI ، یک مدل برنامه ریزی ریاضی توسعه داده شده است که علاوه بر تعیین α-cut و سطح برش دسته ها، تخصیص گزینه ها به دسته ها را نیز انجام می دهد .