سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد قهاری –
فریدون رضازاده –
امیربابک سیوفی خوجین –
جواد اشرفی هلان –

چکیده:

در مهر ماه ۱۳۸۵ یک راس گوساله نر سه ماهه ی گوزن قرمز زیر گونه مرال Cervus elaphus maral در منطقه حفاظت شده ارسباران، آذربا یجان شرقی تلف گرد ید . بر اساس سابقه، گوساله مورد نظر از آغوز مادرتغذ یه نکرده بود . در کالبدگشایی، لاشه پرخون و پرخونی همراه با ادم شد ید در ریه ها مشهود بود . پس از برش دادن ر یه ها مقادیر فراوان مایع سروزی کف آلود از سطح برش خارج گرد ید . پرخونی شدید روده باریک بویژه در ژژنوم مشاهده گردید . در بررسی هیستوپاتولوژیک ر یه ها پرخون و در نواحی بزرگی از ریه آلوئول ها انباشته از اکسودا ی سروزی غنی از پروتئین بود . Shock ( عروق بین دیواره آلوئول ها متسع و از گلبولهای قرمز انباشته شده بود . منظره میکروسکوپیک ریه ها نشانگرlung ( بود . در کبد پرخونی شدید با آثار جدا شدن سلولهای کبدی از یکدیگر، و نکروز تکی در هپاتوسیتها قابل مشاهدهبود . در مقاطع بافتی اثری از حضور انگل ها ی تک یاخته ای در داخل گلبولها ی قرمزمشاهده نشد . پس از کشت، باکتری جدا شده از کبد اشر یشیا کلی و از ریه کلبسیلا پنومونیه به طور خالص جدا گرد ید . در سروتایپینگ، اشریشیا کلی جدا شده به آنتی سرم پلی والان ۴ حاو ی آنتی سرمها ی O 20 و O 114 پاسخ داد و کلبس یلا پنومونیه از نوع تیپ K 1 ، شناسایی شد .