سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمال قوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تبریز

چکیده:

در مناطق جنوب، تا جنوب باختری شهر مشهد و در بین سنگ های دگرگونی از نوع اسلیت و فیلیت موسوم به دگرگونی – های مشهد، مجموعه ای از سنگ های بازی و فوق بازی برونزد یافته اند. رگه های کوارتز با ضخامت و روندهای متفاوت در سرتاسر زون دگرگونی و در مجموعه اولترابازیک های فوقمشاهده می گردند. که پدیده ای معمول می باشد. گسترش وسیع رگه های کوارتز در سرتاسر این زونمبین فعالیت های هیدروترمالی با منشاء های مختلف و در زمان هایمتفاوت می باشد. در این میان رخداد رگه های کوارتز حاوی بلورهای تورمالین با میزبان های فوق بازیک تفریبا محدود وپدیده ای کمیاب می باشد. بر اساس مشاهدات میدانی، مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی، بررسی و مقایسه یافته های ژئوشیمی سنگ های مشابه با مجموعه سنگ ها یمیزبان این رگه ها، رخداد گاهگاهی و تکیل رگه هایکوارتز تورمالین دار و تورمالینیت در میزبان های فوق، پدیده ای محی می باشند. علاوه بر شرایط فیزیکو –شیمیایی کنترل کننده تبلور، منشا آذرین سیال و محتوی کاتیونی آن نوع سنگ میزبان و واکنش آن با سیالات گرمابی (منتج از توده های نفوذی منطقه) می تواند تامین کننده بخشی از اجزای شبکه بلورین تورمالین ها، بویژه عنصر اساسی بر باشد و یا در بخش هایی تشدید کننده تورمالین زایی شده باشد.