مقاله رخساره هاي رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند تيرگان در برش هاي جوزک و چمن بيد در غرب حوضه رسوبي کپه داغ و انطباق با نواحي شرق حوضه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۳۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: رخساره هاي رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند تيرگان در برش هاي جوزک و چمن بيد در غرب حوضه رسوبي کپه داغ و انطباق با نواحي شرق حوضه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند تيرگان
مقاله کپه داغ
مقاله رمپ کربناته
مقاله چينه نگاري سکانسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند تيرگان به سن کرتاسه پاييني (بارمين- آپتين)، در حوضه رسوبي کپه داغ بيشتر از سنگ آهکهاي اليتي- اربيتولين دار تشکيل شده که به طور هم شيب بر روي سازند سيليسي آواري شوريجه و در زير سازند آهکي- مارني سرچشمه قرار دارد. دو برش چينه شناسي در جنوب غرب روستاهاي جوزک ۳۱۵) متر) و چمن بيد ۲۴۲) متر) برداشت شده است. نتايج مطالعات نشان مي دهد که اين رسوبات در يک پلانفرم کربناته کم عمق از نوع رمپ، در ۴ رخساره سنگي کربناته (شامل ۱۲ زيررخساره) و در ۴ زير محيط درياي باز، پشته، لاگون و پهنه جزرومدي نهشته شده اند. آناليز چينه نگاري سکانسي منجر به شناسايي ۴ سکانس رسوبي رده سوم در برش هاي مورد مطالعه شده است. مرزهاي سکانسي در هر دو برش از نوع SB2 هستند. مقايسه منحني تفسيري تغييرات سطح دريا در اين توالي ها با منحني هاي ۳ توالي در شرق حوضه از ديدگاه چينه نگاري سکانسي، مويد کاهش عمق به طرف شرق و جنوب شرقي است.