مقاله رخساره هاي كانه دار كانسار سرب – نقره (روي) خانجار، در توالي كربناته كرتاسه بالايي ايران مركزي، جنوب دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۳ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: رخساره هاي كانه دار كانسار سرب – نقره (روي) خانجار، در توالي كربناته كرتاسه بالايي ايران مركزي، جنوب دامغان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسار سرب – (روي)
مقاله توالي کربناته کرتاسه بالايي
مقاله رخساره هاي کانه دار
مقاله mvt خانجار
مقاله جنوب دامغان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: راستاد ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي فرج اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كانسار سرب – نقره (روي) خانجار (رشم) در جنوب دامغان، يكي از كانسارهاي لايه كران (استراتاباند) توالي كربناتي كرتاسه بالايي در ايران مركزي است. ماده معدني در اين كانسار با دو ژئومتري رخنمون دارد: ۱ – عدسي هايي از ماده معدني كه همخوان با لايه بندي است و ماده معدني در آن با بافت لامينه و به صورت دانه پراكنده در متن ميكريت مشاهده مي شود. ماده معدني با اين ژئومتري در سه افق در رخساره هاي كانه دار سنگ آهك ريفي قرار دارد. بيشترين فعاليت هاي معدني در افق I كه در قاعده واحد K2b قرار دارد، صورت گرفته است. ۲- انباشتي از مواد معدني كه فضاي خالي و شكستگي ها و گسل ها را پر كرده است. شكستگي ها در طول روند خود در بخش هايي غني از ماده معدني هستند كه رخساره هاي كانه دار را قطع كرده انــد. در كانسار خانجار، سه رخساره كانه دار تشخيص داده شده است: ۱) رخساره آهك سيليسي كه كانه هاي اصلي آن گالن، اسفالريت و پيريت است. كالكوپيريت به مقدار جزیي در اين رخساره مشــاهده مي شود. ۲) رخساره مولوسكا، اكينودرم وكستون با مقدار كم كانــه هاي گالن و اسفالريت. ۳) رخساره سنگ آهك روديست دار با مقدار زياد كانه گالن. به طور عمده پركننــده فضاي خالــي بوده و اندازه بلورها از متوسط تا درشت تغيير مي كند. كاني شنـاسـي و همبود (پاراژنز) كانـه اي در هر دو نوع عدسي شكل و پركننده فضاي خالي مشابه هم بوده و شامل گالن، اسفالريت، پيريت،كالكوپيريت، تترائدريت و باريت است. مقدار نقره در كانسار خانجار بالا (يك كيلو گرم در تن در كنسانتره ماده معدني) است و كاني حامل آن تترائدريت است. مطالعه ميكروترمومتري و تعيين درجه شوري سيال هاي كانه ساز در ادخال هاي دو فازه مايع و گاز موجود در دولوميت زين اسبي و اسفالريت نشانگر آن است كه ميانگين درجه حرارت ۵±۱۹۵  و شوري سيال ها از ۱۸ تا ۲۳ درصد معادل درصد وزني كلريد سديم (NaCl) تغيير مي كند. مشاهدات صحرايي، ژئومتري، بافت ماده معدني، ژئوشيمي، مطالعه ميانبارهاي سيال و همبود كانه ها، حاكي از آن است كه كانسار خانجار يك ذخيره MVT است كه تشكيل و تمركز آن از مرحله دياژنتيك تا اپي ژنتيك صورت گرفته است.