سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر کهنسال قدیم وند – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
داود جهانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

سنگهای ریفی در قسمتهای زیرین و میانی سازند ایلان قره در شمال آذربایجان شناسایی شده اند. این سنگها وابسته به فرازنین هستند و با ریفهای مرجانی و جلبکی هم سن خود در ایران مرکزی هم ارز می باشند. در البرز مرکزی و شرقی همانند چنین رخساره هایی تشکیل نگر دیده است. وجود تفاوت در شرایط حاکم بر حوضه ی رسوبی از یک سو و رخداد هم زمان و تکراری پدیده هایی مانند نوسانات سطح آب دریا، شرایط بدون اکسیژن و تغییرات جهانی آب و هوا از سوی دیگر، عواملی هستند که به محدود بودن زمانی ومکانی نهشته های ریفی انجامیده اند .