سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین کنگازیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پیمان صالحین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

رسوبات دونین بالایی به سن فراسنین فامنین با ستبرای بیش از ٥٠٠ مترشامل کنگلومرا ماسه سنگ شیل سنگهای آذرین بیرونی (آندزیت)و کربناته در منطقه دالمه تشکیل شده اند. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی مقاطع نازک به شناسایی میکروفاسیس های و ا بسته به چهارکمر بند رخساره ای جزر و مدی، تالاب پشت سد، سد ودریای باز ا نجا میده است . در این کمربند های رخساره ای شیل وگل سنگ های کربناتی و وکستون وپکستون بیو کلاستی مربوط به محیطهای دریایی باز گرین استون ا ا ئیدی، گرین استون اینترا کلاستی و ا ا ئیدی نشا ن دهنده محیط سدو میکرو فاسیس تالاب و پک استون و وک استون ومد استون دو کفه ای ومولوسکا دار وپلوئید دار ونیز ماسه دار و محیط جزر ومدی با مد استون های دارای ترک گلی ، وک استون و پک استوِن های استرا کد دار مشخص می گردد.