سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی کاوسی – مدیریت اکتشاف نفت تهران
ندا ازوجی – دانشگاه شهید بهشتی تهران
ایرج مومنی – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

رسوبات کرتاسه بالایی به سن سنومانین، کامپانین بالایی و مائستریشتین با ستبرای بیش از ۵۰۰ متر از کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل، سنگ آذرین ( بازالت، آندزیت بازالت ) ، آهک رسی و مارن تشکیل شده است . مرز زیرین آن با آهک های اربیتولین دار ( آپسین ) ناپیوسته و مرز بالایی با رسوبات کواترنری پوشیده است . مطالعات صحرایی و میکروسکپی به شناسایی رخساره های تخریبی ( به سن سنومانین زیرین ) شیل، کنگلومرای پلی میکتیک، لیتیک گری وکه و کالک لیتایت نهشته شده در فن زیر دریایی و رخساره های کربناته به سن ) سنومانین بالایی، کامپانین بالایی و مائستریشتین ) ، شامل کمربند های رخساره ای دریای باز و دربردارنده میکروفاسیس های ( مادستون آهکی، وکستون و پکستون بیوکلاست دار ) ، کمربند رخساره ای شیب قاره ) مادستون تا وکستون بیو کلاست دار، وکستون و پکستون بیوکلاست دار ) ، میکروفاسیس سدی ( گرینستون بیوکلاست دار ) ، میکروفاسیس لاگونی ( پکستون بیوکلاست دار ماسه ای ) انجامیده است . نهشته های کربناته کرتاسه بالایی شمال خاوری کلاردشت در یک ش لف حاشیه دار و نهشته های تخریبی در محیط فن زیردریایی (submarine fan )رسوبگذاری شده اند . رخساره های تخریبی سنومانین زیرین توسط جریان های خرده دارو توربیدیتی رسوبگذاری شده اند . شناسایی این نهشته های آواری درشت دانه در اکتشاف تله های چینه ای نفت دریای خزر با اهمیت است