مقاله رخساره ها و فرايند هاي رسوبگذاري نهشته هاي مخروط افکنه اي بخش پاييني حوضه رودخانه زاينده رود، جنوب شرق اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: رخساره ها و فرايند هاي رسوبگذاري نهشته هاي مخروط افکنه اي بخش پاييني حوضه رودخانه زاينده رود، جنوب شرق اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهشته هاي جرياني خرده دار
مقاله نهشته هاي جرياني رودخانه اي
مقاله نهشته هاي درياچه اي
مقاله نهشته هاي حاشيه اي رودخانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك زاد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در رسوبات عهد حاضر جنوب شرق اصفهان مجموعه هاي رخساره اي نهشته هاي جرياني خرده دار(deposits (debris-flow، جرياني رودخانه اي(stream–flow deposits) ، درياچه اي (lake depoits) و حاشيه اي رودخانه اي(overbank deposits)  قابل تفكيك مي باشند. نهشته هاي جرياني خرده دار را دو رخساره گراولي (Gms) و ماسه گلي توده اي (Sms) تشكيل مي دهند. نهشته هاي جرياني رودخانه اي را چهار رخساره گراولي/ كنگلومرائي بدون لايه بندي تا با لايه بندي ضعيف (Gm) مورب مسطح (Gp) و مورب عدسي (Gt) و ماسه سنگ با طبقه بندي مورب عدسي (St) شامل مي شوند. نهشته هاي درياچه اي را دو رخساره گل توده اي نارنجي تا قرمز رنگ (Fm) و گل متمايل به سبز تا زرد رنگ بابين لايه هاي ماسه اي (Fsc) تشكيل مي دهند. نهشته هاي حاشيه اي رودخانه اي شامل دو رخساره گل خاكي رنگ با يين لايه هاي ماسه و گراول (FL) و ماسه اي توده اي بدون ماتريكس (Sm) مي باشند.
از ويژگي هاي اين رخساره ها، نهشته شدن دوره اي رسوبات در شرايط آب و هوايي نيمه خشك و مرطوب موقت با غلبه انرژي كم را مي باشد. تغييرات دوره اي در ريزش هاي جوي باعث تغييرات در سطح آب درياچه گاوخوني شده كه انعكاس آن در نهشته هاي درياچه اي و آبرفتي مخصوصا در بخش انتهايي مخروط افكنه ها قابل مشاهده است.