مقاله رخساره ها و محيط رسوبي سازند مبارک در منطقه کياسر جنوب شرق ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رخساره ها و محيط رسوبي سازند مبارک در منطقه کياسر جنوب شرق ساري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند مبارک
مقاله محيط رسوبي
مقاله پلاتفرم کربناته
مقاله کربنيفر
مقاله ميکروفاسيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردي عفت
جناب آقای / سرکار خانم: مختارپور حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي رخساره ها و محيط رسوبي سازند مبارک در منطقه کياسر در ۷۵ کيلومتري جنوب شرق ساري يک برش چينه شناسي با ضخامت ۲۵۰ متر انتخاب گرديد که شامل: آهک هاي ضخيم لايه تا نازک لايه، لايه هاي دولوميتي و لايه هاي شيلي و مارني مي باشد. حد زيرين سازند مبارک از شيل ها و سنگ آهک هاي نازک لايه تا متوسط لايه تشکيل شده است که به صورت هم شيب و پيوسته بر روي آهک هاي ماسه اي سازند جيرود (دونين پسين) قرار گرفته است و حد فوقاني آن نهشته هاي شيلي ضخيم لايه است که با ناپيوستگي فرسايشي توسط ماسه سنگ هاي سازند درود (پرمين پيشين) پوشيده مي شود. براي برداشت هاي صحرايي، بهترين مسير پيمايش انتخاب شده و پس از نمونه برداري و بررسي خصوصيات پتروگرافي، مقاطع نازک از نمونه هاي برداشت شده تهيه گرديد و خصوصيات ميکروسکوپي نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج مطالعات نشان مي دهد که اين رسوبات در يک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلينال و در ۴ مجموعه رخساره اي سنگي شامل ۱۹ رخساره نهشته شده اند. اين رخساره هاي سنگي بيانگر رسوبگذاري در ۴ زير محيط درياي باز (Open marine)، سد (Bar)، تالاب (Lagoon) و پهنه جزر و مدي (Tidal flat) مي باشند.