سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علی خردمند – گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر
یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

نهشته های سازند پادهات با سن دونین زیرین در مناطق مورد مطالعه (ناحیه هوتک و شمس آباد) به ترتیب در قاعده گسله و در بالا با کنگلومرای قاعده ای سازند بهرام به صورت هم شیب پوشیده می شود و در ناحیه شمس آباد با ناپیوستگی آذرین پی (نانکانفورمیتی) بر روی ریولیت های ریز و قرار داشته و خود بصورت هم شیب ولی با کنگلومرای قاعده ای توسط سازند بهرام پوشیده می شود. هدف از این مطالعه شناسایی رخساره ها و محیط های رسوبی سازند پادهات می باشد.ضخامت این سازند در منطقه مورد مطالعه بین ۵۰ تا ۱۴۰ متر است و از رخساره های شیل/ مارن با لایه های گچ ، کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل/مدستون و دولومیت تشکیل شده است.
مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نشان می دهد که رخساره شیل / مارن با لایه های گچ و با رنگ خاکستری روشن تا قرمز در یک محیط پلایا نهشته شده است. رخساره کنگلومرا در محیط رودخانه بریده – بریده و رخساره های ماسه سنگی و شیل / مدستون نهشته شده است. رخساره کنگلومرا در محیط رودخانه بریده – بریده و رخساره های ماسه سنگی و شیل / مدستون در محیط رودخانه مئاندری و دولومیت در دریاچه های موجود در دشت سیلابی نهشته شده اند.