سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته نجفی – کارشناسی ارشد زمین شناسی
داود جهانی – گروه زمین شناسی
یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی
نیلوفر شرفی – دانشجوی دکتری زمین شناسی

چکیده:

نهشته های سازند نسن ( پرمین بالایی) در ناحیه منجیر میان سازند روته و سازند الیکا جای دارد نهشته های یاد شده برپایه ویژگیهای سنگی از ۷ بخش به ستبرای ۳۴۶/۷ متر ساخته شده است. بررسی های صحرایی و میکروسکوپی سازند نسن در برش منجیر به شناسایی ۸ رخساره در ۳ گروه رخساره ای وابسته به دریای باز ، سد و تالاب انجامیده است گروه رخساره ای دریای باز دارای رخساره های شیلی و کربناته با بافت مادستون، وکستون و پکستون است . درانی رخساره های کربناته خرده های اسکلتی مانند اکینودرم، براکیوید، بریوزوا و سوزن اسفنج یافت می شود.