سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید خزایی – سازمان زمین شناسی کشور
حسین محمدخانی – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

نهشته های تخریبی و کربناته هم ارز سازند فاجان ( پالئوسن؟ – ائوسن ) در شمال شرق تهران، ناحیه فیل زمین )۳۶ ° ۵۰ ‘ ۳۰ ”شمالی و ۵۱ ° ۵۲ ‘ ۳۰ ”شرقی ) رخنمون دارند . این نهشته ها با مرز ز یرین ناپیوسته رویرسوبات کرتاسه بالایی و با مرز ناپیوسته در زیر تو ف های سازند کرج جای دارند . بازدیدهای صحرایی و مطالعه پلاکهای نازک نشان می دهد که این رسوبات در محیط های رسوبگذاری قاره ای ( رودخانه ای – دریاچه ای ) و دریایی نهشته شده اند . رخساره های قاره ای دربردارنده شیل و ماسه سنگ قرمز رودخانه ای و رخساره های آهکی دریاچه ای تیره رنگ است . نهشته های دریاچه ای دربردارنده گلسنگ آهکی، وکستون / پکستون بیوکلستی کاروفیتی، باندستون جلبکی روزنه ای و بیلد آپ های میکروبی اند . نهشته های دریایی دربرگیرنده رخساره های کربناته و تخریبی اند