سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم، گروه زمین شناسی
علی خردمند – دانشگاه تربیت معلم، گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه در اطراف زرند کرمان (ناودیس هجدک) قرار دارد. نهشته های سازند بادامو (توآرسین بالایی-باژوسین میانی) در این منطقه به گونه هم شیب و با کنگلومرای قاعده ای بر روی سازند آب حاجی (دومین سازند از گروه شمشک) قرار دارد و به صورت همشیب و تدریجی توسط سازند هجدک (چهارمین سازند از گروه شمشک) پوشیده می شود. سازند بادامو در این منطقه به طور عمده از سنگ های آهکی و شیل و ماسه سنگ تشکیل شده آمده است. هدف از مطالعه، شناسایی رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بادامو است. بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی به شناسایی رخساره های مختلف و چهار کمربند رخساره ای انجامیده است. کمربند رخساره ای شماره ۱ در برگیرنده سه رخساره پکستون سوزن اسفنج (Spiculite) مدستون-وکستون بیوکلاستی و وکستون-پکستون اینتراکلاست و بیوکلاست است که نشاندهنده محیط دریایی باز است. کمربند رخساره ای شماره ۲ دارای پنج رخساره ی گرینستون بیوکلاست، گرینستون ائویید، گرنیستون آنکویید، گرینستون اینتراکلاست و بیوکلاست و کوارتز آرنیت تا ساب چرت آرنیت است که بیانگر یک محیط سدی هستند. کمربند رخساره های شماره ۳ در برگیرنده سه رخساره وکستون، پکستون آنکویید و بیوکلاست، وکستون بیوکلاست و مدستون سیلتی بیوکلاستی است و نشان دهنده محیط تالاب است. کمربند رخساره ای شماره ۴ در برگیرنده ی سه رخساره سدآرنیت تا فیل آرنیت، کنگلومرا و گرینستون ماسه ای، اینتراکلاست ائویید و بیوکلاست معرف محیط ساحلی/دلتایی است.