سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس نوروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
علی خردمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

سازند بهرام باسن فرازنین ( داستانپور ۱۹۹۶ و (۱۹۹۵ با لیتولوژی غ الب سنگ آهک و شیل در قسمتهای مختلفی از نواحی کرمان از جمله در شرق زرند گسترش دارد . در این منطقه سازند بهرام بطور هم شیب و تدریجی بر روی سازند سیب زار و با یک ماسه سنگ شروع و در مرز بالا نیز به صورت تدریجی توسط سازند شیشتو پوشیده می شود . در اینجا شناسایی رخساره ها و محیطهای رسوبی سازند بهرام مورد مطالعه قرار گرفته است . با توج ه به بررسی های صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی بیست و یک زیر رخسار ه در چهار دستة رخساره ای شناسایی گردید .
دستة رخساره ای A شامل زیر رخساره های دریای باز، دستة رخساره ای B شامل زیر رخساره های سدی، دسته رخساره ای C شامل زیر رخساره های لاگونی و دسته رخساره ای D شامل زیر رخساره های ساحلی می باشد . بر اساس بررسی رخساره های سازند بهرام و تغییرات عمودی و جانبی رخساره ها و مقایسه با محیطهای امروزی مدل رسوبی سازند بهرام ارائه شده است . در این مدل رسوبی چهار زیر محیط دریای باز، سدی، لاگونی و ساحلی را که سازند بهرام در آنه ا نهشته شده ، نشان می دهد . . باتوجه به بررسی های انجام شده می توان گفت پلاتفرم کربناته این سازنداز نوع فلات قاره ای مشابه فلوریدا می باشد