سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی خردمند – بخش زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
یعقوب لاسمی – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سنگ های دونین میانی و فوقانی در غرب و شمال غرب کرمان رخنمون خوبی دارد. یکی از بهترین برش های دونین در اطراف کرمان، برش چینه شناسی هوتک است که در ۲۰ کیلومتری شمال کرمان قرار دارد. در این منطقه سازند پادها (دونین زیرین) توس طنهشته های دونین میانی و فوقانی (معادل سازند بهرام) به صورت هم شیب ولی با کنگلومرای قاعده ای پوشیده می شود. رخساره های معادل سازند بهرام در این ناحیه شامل آهک های فسیل دار، ماسه سنگ، شیل و دولومیت است که با آهک های سازند سر در (کربنیفر)به صورت دریجی و هم شیب پوشید ه می شود.
هدف ما از مطالعه، شناسایی رخساره ها و محیط های رسوبی نهشته های دونین و فوقانی است. بررسی های آزمایشگاهی و صحرائی منجر به شناسایی سه کمربند رخساره ای کربناته و یک مجموعه رخساره ای آواری انجامیده است . کمربند رخساره ای شماره یک در بر گیرنده سه رخساره وکستون بیوکلاستی / گل سنگ آهکی، پکستون بیوکلاستی و گرینستون فسفریت با بین لایه های شیل می باشد که نشان دهنده محیط دریای باز است.
کمربند رخساره ای شماره دو دارای پنج رخساره گرینستون بیوکلاستی، گرینستون بیوکلاستی اائیدی، گرینستون اائیدی گرینستون آنکودیدی بیوکلاستی و گرینستون بیوکلاستی پلوئیدار است که بیانگر یک محیط رسوبی سدی هستند.
کمربند رخساره ایشماره سد در برگیرنده سه رخساره پکستون پلوئیدی ماسه ای همراه با لایه های گچ و مارن، پکستون بیوکلاستی آمبلادار و گرینستون پلوئید اینتراکلاستی است و نشان دهنده محیط تالاب است. مجموعه رخساره ای آواری در بر گیرنده و رخساره های اولتوکنگلومرای الیگومیکتیک و رخساره کوارتز آرنیت / کوارتز آرنیت فسیل دار است که در حاشیه ساحلی نهشته شده اند.
مطالعات صحرایی و میکروسکوپی نشان می دهند که سنگ های کربناته دونین اطراف کرمان در یک پلاتفرم کربناته نوع رمپ شامل ساحل آواری، لاگ ون، سد و دریای باز نهشته شده است. ستون رخساره های سنگ های دونین میانی و فوقانی در این ناحیه نشان دهنده شش سیکل رسوبی پس رونده است.