سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی نجفی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپ
محمدرضا کنگاوری – دانشگاه علم و صنعت ایران عضو هیئت علمی

چکیده:

رده بندی داده های جریانی معمولا بدون توجه به ویژگیهای زمانی صورت میگیرد بعضی از ویژگیها دارای خواصی در بستر زمان هستند که توجه به این خواص دررده بندی داده ها تاثیر گذار است دراین مقاله روشی برای رده بندی داده های جریانی براساس ویژگیهای زمانی ارایه شده است و نشان داده شدها ست که اگر درمواردی که داده های جریانی زمانی هستند ازاین روش استفاده شود دقت رده بندی افزایش می یابد برای رسیدن به این هدف ویژگیهای زمانی از سایر ویژگیها جدا شده اند و با استفاده از تغییرات تابع توزیع ویژگیهای زمانی ویژگیهای جدیدی به مجموعه داده ای افزوده شده است برای رده بندی از درخت تصمیم که یکی از رایج ترین روشهای رده بندی در داده های جریانی است استفاده شدهاست برای آزمون درخت تصمیم با توجه به ویژگیهای زمانی از یک مجموعه ی داده ای هواشناسی استفاده شدها ست و نشان داده شدها ست که با استفاده ازروش فوق دقت رده بندی بهبود می یابد.