سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
حسین حسنی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه امیرکبیر
ضیاءالدین شعاعی – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
مرتضی قارونی نیک – استادیار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تونل شماره یک امامزاده هاشم به طول ٣٢٠٠ متر بخشی از واریانت ١٢ کیلومتری امامزاده هاشم در بخش جنوبی البرز مرکزی می باشد. تونل در سنگ هایی با ویژگی های زمین شناسی مختلف حفر می شود. در این مقاله تونل امامزاده هاشم به یازده بخش با خصوصیات زمین شناسی مهندسی مختلف تقسیم شده و برای هر بخشRMRبا روش امتیازبندی پیوسته تعیین گردیده است سپس توابع متغیرهای طراحی: دهانه تونل بدون پوشش،S میانگین زمان خودایستایی ،t چسبندگی C و زاویه اصطکاک θ توده سنگ ها بدست آورده شد. به علت استفاده از معادله خطوط در محاسبهRMR پیوسته، اختلاف مقدار RMRبدست آمده توسط مهندسانمختلف کم تجربه و باتجربه به کمترین مقدار یعنی کمتر از ١٠ % کاهش می یابد.