سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خوانساری – آزمایشگاه رسانه های دیجیتال، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعت
حمیدرضا ربیعی – آزمایشگاه رسانه های دیجیتال، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعت
مجید اسدی – آزمایشگاه رسانه های دیجیتال، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعت
محمد قنبری – آزمای

چکیده:

این مقاله به معرفی یک روش مقاوم در برابر اعوجاج کوانتیزاسیون برای ردگیری اشیاء در صحنه های شلوغ می پردازد. الگوریتم از ضرائب تبدیل موجک بسته تلف نشده (UWPT) و تحلیل بافت برای ردگیری اشیاء دلخواه استفاده میکند. الگوریتم با تعیین ناحیه ای مستطیلی حول شی مورد نظر توسط کاربر مقدار دهی اولیه می شود و سپس ضرایب UWPT ناحیه مورد نظر برای تولید یک بردارخصیصه (FV) برای هر پیکسل درون ناحیه به کار گرفته میشود. جستجوی بهینه برای یافتن بهترین ناحیه معادل با استفاده از FV بردارهای خصیصه و یک پنجره جستجوی وفقی صورت می گیرد. وفقی سازی پنجره جستجو با استفاده از تحلیل بافت بین قابی و تخمین جهت و سرعت حرکت شی صورت می گیرد. مقاوم بودن بردارهای خصیصه در برابر اعوجاج کوانتیزاسیون به واسطه خاصت نویز زدایی در الگوریتم تولید خصیصه حاصل شده است.
نتایج آزمایشها نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی دارای کارایی خوبی برای ردگیری اشیا در صحنه های شلوغ و دارای اعوجاج کوانتیزاسیون مثلا بر روی پله ها درفرودگاهیا ایستگاه قطار با وجود جابه جایی، چرخش و مقیاس محدود می باشد.