سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حاجی زاده – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
نعمت سخندان بشیر – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

بیماری برگ بادبزنی مو ,(Grapevine fanleaf nepovirus, GFLV) انتشار جهانی داشته و در تاکستانهای ایران نیز شیوع دارد. این ویروس , یکی از عوامل محدود کننده کشت درختچه های مو در جهان می باشد. ردیابی ویروس GFL گامی مؤثر در جهت کنترل این ویروس و خسارت ناشی از آن است. این ویروس, راندمان محصول را ممکن است حتی بیشتر از ۸۰% کاهش دهد و باعث پایین آمدن کیفیت محصول و عمر باردهی در تاکستان ها شود.
در پژوهش حاضر به منظور ردیابی این ویروس از تاکستانهای آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی طی بهار و تابستان ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ تعداد ۲۲۱ نمونه گیاهی از تاکهای مشکوک به آلودگی بانمونه برداری شدند. آرتی-پی سی آر (RT-PCR) با آغازگرهای S2515 و A3300 منجر به تکثیر قطعه دی ان ای DNA مورد انتظار به طول حدود ۸۱۰bp از ژن پروتئین پوششی GFLV از ۱۲ نمونه آلوده به این ویروس شد. این قطعات به پلاسمید pGEM-T متصل و در باکتری E. coli DH5α آلون شدند. باکتریهای ترانسفورم شده با پلاسمید نوترکیب بر روی محیط کشت حاوی آمپی سیلین IPTG و X-Gal انتخاب و غربال شده و پلاسمید حاوی قطعات PCR از باکتری های ترانسفورم شده استخراج گردیدند. پلاسمیدهای استخراج شده با آنزیم EcoR1 که جایگاه آن در دو طرف آویزه های T پلاسمید pGEM-T قرار دارد برش داده شدند. در برش با آنزیم EcoR1 پروفیل های متفاوتی در بین جدایه ها (تولید پی سی آر) به دست آمد که نشانگر وجود تغییرات ژنتیکی در بین آنهابود. به منظور انجام مقایسات دقیق تر بین ترادف نوکلئوتیدی این قسمت از ژن پروتئین پوششی جدایه های مختلف GFLV و مقایسه این جدایه ها با سایر جدایه ها و نژادهای این ویروس از مناطق مختلف جهان, تعیین توالی نوکلئوتیدی انجام گرفت. تعداد ١٢ توالی نوکلئوتیدی, هر کدام به اندازه ۷۶۰۰ نوکلئوتید (پس از حذف توالی های مربوط به آغازگرهای S2515 و A3300) به پایگاه اطلاعاتی GenBank واگذار شدند.