سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سعید نصراله نژاد – عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
عمران عالیشاه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان
فاطمه آزاد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان

چکیده:

بیماری شـانکر باکتریـائی درختـان میـوه هـسته داران ناشـی از Pseudomonas syringae pv. syringae یکـی از مهم ترین بیماری روی درختان میوه هسته داران در ایران گزارش شده است اما در نمونه برداری هـای سـال هـای ۸۴-۱۳۸۳ از شــکوفه، بــرگ و سرشــاخه هــای جــوان درختــان هلــو ، شــلیل و آلــو بــا علائمــی کــاملا ً شــبیه بــه شــانکر بــاکتری گونه Xanthomonas arboricola pv pruni ( Xap) با کلنی زرد رنگ و کند رشـد روی محـیط غـذائی حـاوی سوکروز از مناطق عمده کاشت درختان میوه مذکور استان گلستان به دفعات جداسازی شـد . بیمـاری زائـی بـاکتری بـا وارد کردن سوسپانسیون رقیق باکتری ) ۱۰ ۶ سلول باکتری در میلی لیتر ) چهار جدایه به چهار برگ جوان نهال هلـو دو سـاله بـه اثبات رسید . بررسی هائی جهت پیدا کردن ارقام مقاوم و کنترل شیمیائی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار در ۷ تیمار به اجرا در آمد . نتایج با آزمون چند دامنه ای دانکن ( با کمک نرم افزار کامپیوتری ) SAS آنالیز شد . بررسی ها نشان داد میانگین آلودگی روی درختان هلو ) ) % ۲۲/۵ ، شلیل ) %۱۱) و آلو ) % ۳/۵) بـوده کـه در سـطح %۵ معنـی دار مـی باشـد . هم چنین تجزیه واریانس آلودگی ارقام نشان داد ازبین ارقام مختلف آلو . ارقام آلو بخارا، گوجه سعدی کـاملاً مقـاوم بـوده اما ارقام آلو شابلون زودرس، قطره طلا و شابلون دیررس نسبتًا حساس و رقم آلو سانتروزا حساس تـرین رقـم نـسبت بـه ایـن بیماری می باشد . دربین ارقام مختلف هلو ، رقم ارلی گلو و اسپرینگ کرست مقاوم ترین ارقام، اما ارقام ردکاپ، دکـسی رد و انجیری بعد از آن از مقاومت کم تری برخوردار می باشند . هم چنین در بین ارقام مختلف شـلیل ، رقـم نکتـارد و سـان کـین مقاوم ترین، اما ارقام این دی پندنس، مغان گرد، سانگلو و رد گلد به ترتیب بعد از آنها می باشند . هـم چنـین مقایـسه میـانگین و آنالیز واریانس ( در سـطح %)۵ کنتـرل شـیمیائی تیمـار هـای مختلـف علیـه بیمـاری مـذکور نـشان داد اسـپری در سـه نوبـت ( سمپاشی زمستانه ، قبل از گل و بعد از گل دهی ) با ترکیب بردو بیش ترین تأثیر ( کاهش آلـو دگی تـا میـزان ) %۵ نـسبت بـه اکسی کلرور مس و محلول بیولوژیک و شاهد ) ۳۴ تا ) % ۴۵ را داشته است .