سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیانفر – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
مهدی راغبی – دانشجوی دکتری

چکیده:

در این مقاله روشی برای یافتن موقعیت و اندازه ترکهای یک طرفه در تیرهای اویلر برنولی با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس ارائه شده است. برای مدلسازی ارتعاشات عرضی تیر از روش ماتریسهای انتقال (Transfer Matrix Method) استفاده شده و ترک نیز با یک فنر پیچشی مدل شده است. تیر به تعدادی المان تقسیم شده و به هر بخش یک پارامتر وجود ترک نسبت داده میشود، سپس رابطه ای خطی میان تغییرات فرکانس ارتعاشات تیر و پارامتر وجود ترک بدست می آید. با اندازه گیری تغییرات فرکانس ارتعاشات طبیعی تیر به علت وجود ترک، میتوان موقعیت و اندازه ترک را پیش بینی نمود. مقایسه پیش بینیها با مقادیر واقعی دقت روش را تأیید می نماید.