سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسترن برجیان – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر
سعید صدری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر
رسول امیرفتاحی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

ردیابی حرکت با روش مش دو بعدی بر مبنای ایجاد یک شبکة مش بر روی تصویر و اجازة تغییر شکل به هر سلول مش در فاصلة هر دو فریم متوالی با الزام به پیوستگی مش می باشد. بنابراین این روش بس یاری از اغتشاشات روش بلوکینگ که در جبران حرکت و یا ردیابی حرکت با روش تطبیق بلوک معمول می باشند را به طور مؤثری حذف میکند. در مدلهای مش یکنواخت، الزام بهپیوستگی ساختار مش در کل فریم تصویر م یباشد، در صورتی که واضح است چنین چیزی در مرزهای همپوشانی اشیاء مناسب نیس ت. برای فائق آمدن بر چنین محدودیتی، روش مش وفقی که در آن الگوریتمهای شناسایی نواحی ای از پس زمینه که در فریم بعدی پوشانده خواهند شد(background to be covered-BTBC) و نواحی ای که انجام جبران حرکت در مورد آنها نشان دهندة عدم پیوستگی در حرکت است( model failure-MF ) بکار گرفته میشود مورد استفاده قرار میگیرد. در مدل مش یکنواخت، یک مجموعة مشخص ازنقاط که در واقع نقاط گوشة سلولهای ساختار مش هستند در کلیة فریمهای دنبالة تصاویر ویدئویی دنبال می شوند و واضح است که در نواحی ای که اشیاء با یکدیگر همپوشانی کرد ه اند و یا بعضی اشیاء در حال خروج از صحنة تصویر و بعضی دیگر در حال ورود به صحنه تصویر هستند، این روش کارایی خود را از دست میدهد. در حالی که در روش مش وفقی، در هر فریم با توجه به نواحی ای که در بالا ذکر شد مجددًا مجموعه نقاط و به تبع ساختار مش باز تعریف م یشود. در روش مش وفقی، پیوستگی ساختار مش در نواحی پوشیده شده و پوشیده نشده شکسته م یشود. این امر بوسیلة عدم قرار دهی نقطه ای در پس زمینه پوشیده شده و باز تعریف در هر فریم محقق میگردد. ما الگوریتم طراحی مش بر پایة محتوای هر سلول و انتخاب نقاط برای طراحی MF ساختار مش در ناحیة مش مثلثی دو بعدی و ردیابی حرکت با روش مش وفقی در حضور همپوشانی ارائه شده توسطYucel Altunbasak را بهبود داده وسپس یک روش مثلث سازی جدید و همچنین یک الگوریتم جدید برای اطمینان از پیوستگی ساختار مش پس از تخمین بردار حرکت نقاط مش را ارائه میکنیم. از آنجا که این ساختار مش بهبود یافته به صورت وفقی بوده و بر مشخصات هر سلول استوار می – باشد، لذا دیگر لزومی به انتقال کلیة نقاط در هر فریم تصویر وجود ندارد.