سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسترن برجیان – دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید صدری – دانشکده برق
رسول امیرفتاحی – دانشکده کامپیوتر

چکیده:

ردیابی حرکت با روش مش دو بعدی بر مبنای ایجاد یک شبکة مش بر روی تصویر و اجازة تغییر شکل به هر سلول مش در فاصلة هر دو فریم متوالی با الزام به پیوستگی مش میباشد. بنابراین این روش بسیاری از اغتشاشات روش بلوکینگ که در جبران حرکت و یا ردیابی حرکت با روش تطبیق بلوک معمول میباشند را به طور مؤثری حذف میکند. در مدلهای مش یکنواخت، الزام به پیوستگی ساختار مش در کل فریم تصویر میباشد، در صورتی که واضح است چنین چیزی در مرزهای همپوشانی اشیاء مناسب نیست. برای فائق آمدن بر چنین محدودیتی، روش مش وفقی که در آن
الگوریتمهای شناسایی نواحی ای از پس زمینه که در فریمبعدی پوشانده خواهند شد background to be covered-) (BTBC و نواحی ای که انجام جبران حرکت در مورد آنهانشان دهندة عدم پیوستگی در حرکت است model failure- ) ( MF بکار گرفته میشود مورد استفاده قرار میگیرد. در مدلمش یکنواخت، یک مجموعة مشخص از نقاط که در واقع نقاط گوشة سلولهای ساختار مش هستند در کلیة فریمهای دنبالة تصاویر ویدئویی دنبال میشوند و واضح است که در نواحی ای که اشیاء با یکدیگر همپوشانی کرده اند و یا بعضی اشیاء در حال خروج از صحنة تصویر و بعضی دیگر در حال ورود به صحنه تصویر هستند، این روش کارایی خود را از دست میدهد. در حالی که در روش مش وفقی، در هر فریم با توجه به نواحی ای که در بالا ذکر شد مجدداً مجموعه نقاط و به تبع ساختار مش باز تعریف میشود. در روش مش وفقی، پیوستگی ساختار مش در نواحی پوشیده شده و پوشیده نشده شکسته میشود. این امر بوسیلة عدم قرار دهی نقطه ای در پسزمینه پوشیده شده و باز تعریف ساختار مش در ناحیةMF درهر فریم محقق میگردد. ما الگوریتم طراحی مش بر پایة محتوای هر سلول و انتخاب نقاط برای طراحی مش مثلثی دو بعدی و ردیابی حرکت با روش مش وفقی در حضورهمپوشانی ارائه شده توسطYucel Altunbasakرا بهبود داده وسپس یک روش مثلث سازی جدید و همچنین یک الگوریتم جدید برای اطمینان از پیوستگی ساختار مش پس از تخمین بردار حرکت نقاط مش را ارائه میکنیم. از آنجا که این ساختار مش بهبود یافته به صورت وفقی بوده و بر مشخصات هر سلول استوار میباشد، لذا دیگر لزومی به انتقال کلیة نقاط در
هر فریم تصویر وجود ندارد.