سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا معمارمقدم – کارشناس ارشد اپتوالکترونیک پژوهشکده اپتیک شرکت صنایع اپتیک اصفهان (صا
پیمان معلم – استادیار گروه الکترونیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله، یک شیوه جدید و قوی در زمینه ردیابی تصویری پیشنهاد م یشود که مبتنی بر استخراج ویژگی گوشه از تصویر هدف م یباشد. به فرض اینکه هدف مورد نظر قبلاً آشکارسازی و مشخص شده باشد، ابتدا به کمک ارائه یک گوشه یاب جدید، نقاط ویژگی مطلوب از درون پنجرة هدف استخراج م یشوند. به منظور یافتن بردار حرکت انتقالی این پنجره، روشی جدید مبتنی بر انباره سازی خطاهای تطبیق دهی هر یک از نقاط ویژگی روی کلیة نقاط ناحیه جستجو حول آن ، پیشنهاد م یگردد. در واقع با بهنگام سازی انبارة خطا به ازای هر نقطة ویژگی، سهم هر کدام در تولید خطای کلی تطبیق دهی، دسته بندی و ثبت می شود. نقط های از انباره که خطای تجمعی کمینه ای دارد، به عنوان بردار جابجایی پنجرة هدف تخمین زده م یشود. علاوه بر این، با تحلیل خطای تجمعی روی این نقطه انباره، معیاری برای حذف پویای نقاط ویژگی نامعتبر پیشنهاد م یگردد. تعداد نقاط ویژگی باقیمانده درون پنجرة هدف نیز ملاکی بر بروز رسانی خودکار پنجره هدف با نقاط ویژگی جدید در فریم بعدی می باشند. با این کار، سرعت اجرای الگوریتم ردیابی به طرز قابل توجهی بالا رفته چنانکه دیده م یشود الگوریتم پیشنهادی، پردازشهای ردیابی را بیش از سه مرتبه سریعتر از الگوریتمهای ردیابی برمبنای تطابق قالب هدف انجام م یدهد ضمن اینکه از کارآمدی بیشتری نیز در ردیابی هدف برخوردار است؛ بدون آنکه دانش قبلی نسبت به شکل، هندسه و نوع حرکت هدف داشته باشد.