سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فاطمه عطااللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی دانشگاه آزاد اسلامی .واحد شیراز.
ساسان قاسمی – استادیار گروه گیاه پزشگی-بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مسعود زاده باقری – استادیار گروه کشاورزی- فیزیولوژی پس از برداشت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:
تعداد ۴۵۹ نمونه به منظور بررسی مهمترین ویروس های خسارت زای داخل گلخانه و خارج گلخانه گل رز در استان فارس شهرستان های عمده که شامل گلخانه شیراز -حومه- سپیدان-بیضا – مرودشت، در شهریور سال ۹۲ تعداد ۱۷۱ نمونه بر اساس علائم جمع آوری گردید و مشخصات مربوط به مناطق و ارقام بررسی و یادداشت گردید.و همچنین در شهرستانهای شیراز -زرقان-فسا-بیضا -کوار. در آذر سال ۹۲ تعداد ۲۸۸ نمونه جمع آوری و در یخدان به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات مربوطه منتقل شد. پس از آن بر روی کلیه نمونه های جمع آوری شده با آنتی سرم های اختصاصی هر یک از ویروس ها آزمون الیزای مستقیم و غیر مستقیم انجام گرفت . نتایج آزمون الیزا با ارقام و مکان جمع آوری نمونه ها مطابقت داده شد و وضعیتشان مشخص گردید. برای صحت و اطمینان از آزمون الیزا، آزمون ملکولی بر روی تعدادی از نمونه ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب ویروس های خسارت زا در مناطق (مرودشت،) ( رقم آوالانچ ) می باشند. همچنین در برخی از مناطق آلودگی همزمان مشاهده گردید. ( به تعداد محدودی نمونه) با توجه به پیاده سازی طرح کاملا تصادفی داده ها به روش مقایسه میانگین T-test وبا نرم افزار SPSS با کمک روش آنالیز آماری درصد آلودگی مناطق به ویروس ها تجزیه و تحلیل گردید و میزان خسارت مشخص شد.