سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمد ترکیان – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ورامین-پیشوا . بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهرا
رضا پوررحیم – بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
مژده ملکی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ورامین-پیشوا

چکیده:
سوسن (لیلیوم) با نام علمی Lilium spp از خانواده سوسن سانان (Liliaceae) یکی از گیاهان زینتی پربازده و با ارزش تجاری بالا میباشد. در سال ۱۳۹۲ از گلخانههای کشت لیلیوم در استان تهران بازدید و ۵۰ نمونه لیلیوم با علائم ویروسی شامل موزائیک، پیسک، بدشکلیهای برگ، سبزردی و کاهش رشد جمع آوری گردید. آلودگی این نمونه ها به ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus-CMV) با استفاده روشهای بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون سرولوژیکی الایزا با استفاده از آنتی بادی اختصاصی CMV نشاندهنده آلودگی ۳۷ نمونه ( ۷۴ %) با CMV بود. مایهزنی این نمونهها منجر به بروز علائم سیستمیک در Nicotiana glutinosa و لکه های موضعی در سلمک سفید شد.. همچنین طی آزمون RT-PCR و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای ناحیه ژن پروتئین پوششی CMV، یک قطعه دی.ان.ای به طول مورد انتظار حدود ۸۶۰ جفتباز تکثیر گردید که تایید کننده آلودگی این نمونه ها به CMV بود. عدم ردیابی آلودگی CMV در سایر ( ۲۶ %) نمونه های علائمدار احتمال حضور سایر ویروسهای بیمارگر در آنها را مطرح مینماید. ویروس موزائیک خیار از جمله مهمترین ویروسهای آلوده کننده گیاهان مختلف و دارای بیشترین دامنه میزبانی در میان تمامی ویروسهای گیاهی است. این ویروس توسط چندین گونه شته به روش ناپایا منتقل شده و مدیریت حشرات ناقل در گلخانه های پرورش لیلیوم از اهمیت بیشتری برخوردار است. این اولین گزارش از ردیابی این ویروس مهم در گیاه لیلیوم زینتی در ایران میباشد.