سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
شیرین فرزادفر – بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
رضا پوررحیم – بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده:
بیماریهای ویروسی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید گیاهان زینتی میباشند. طی بازدید از گلخانههای استان البرز، ۵ نمونه گل شیپوری (Zantedeschia spp.) با علائم مشکوک ویروسی شامل موزائیک، رگبرگ روشنی و موزائیک خفیف جمعآوری گردید. آلودگی این نمونه ها به ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus-TuMV) با استفاده از روشهای بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون سرولوژیکی الایزا نشاندهنده آلودگی چهار نمونه با TuMV بود. پس از خالصسازی بیولوژیک،در مطالعه دامنه میزبانی با استفاده از میزبانهای مختلف از خانواده کلمیان (Brassicaceae) این جدایه ها در گروه بیمارگری [B] قرار گرفته و تنها قادر به آلودگی میزبانهای جنس Brassica بودند. پس از استخراج آر.ان.ای کل و آزمون مولکولی با استفاده از روش RT-PCR و آغازگرهای اختصاصی، ناحیه ژن پروتئین پوششی این ویروس در نمونه های آلوده تکثیر گردید. نتایج حاصل نشان دهنده تکثیر قطعه دی.ان.ای بطول مورد انتظار حدود ۱۲۰۰ جفتباز بود. این اولین گزارش از وقوع آلودگی ویروس موزائیک شلغم (TuMV) در گل شیپوری در کشور میباشد. مطالعه و ردیابی آلودگیهای ویروسی به درک زیست شناسی آنها از نظر تغییرات پرآزاری و دامنه انتشار جغرافیایی و نیز پتاسیل ظهور آنها بصورت اپیدمیهای جدید کمک مینماید. با توجه به انتقال TuMV توسط شتهها و نیز از طریق ریزوم در این گیاه، رعایت مدیریت ناقلین و نیز حذف گیاهان دارای علائم موزائیک و پیسک در گلخانههای پرورش این گیاه زینتی توصیه میشود.