مقاله ردیابی ويروس خاكزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوي با استفاده از آزمون هاي سرولوزيكي و RT-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۴ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ردیابی ويروس خاكزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوي با استفاده از آزمون هاي سرولوزيكي و RT-PCR
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس خاكزاد چغندرقند (BSBV)
مقاله پوموويروس
مقاله آزمون تاس – اليزا
مقاله واكنش زنجيره اي پلي مراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبسي نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي رستگار ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: قاروني كارداني سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروس خاكزاد چغندرقند  (BSBV)، يكي از اعضاي جنس پوموويروس بوده و داراي ذرات ميله اي شكل و سه قطعه آر. ان. ا ي تك رشته اي مثبت مي باشد. اين ويروس از نظر مورفولوژي بسيار شبيه به ويروس عامل بيماري رايزومانياي چغندرقند است و همانند آن بوسيله قارچ خاكزاد پلي ميكسا بتا منتقل مي شود كه سال هاي متمادي مي تواند در خاك پايدار باقي بماند. دامنه ميزباني اين ويروس محدود به خانواده سلمه است. به منظور شناسايي و تعیین پراکنش اين ويروس در استان خراسان رضوي، در تابستان و پاييز ۱۳۸۴، حدود ۶۰۰ نمونه از مزارع مختلف استان از غده هاي مشكوك به آلودگي جمع آوري و به آزمايشگاه منتقل گرديد. نمونه هاي آلوده به ويروس، با استفاده از آزمون تاس – اليزا مشخص شدند. همچنین برای اثبات دقیقتر نتایج، آزمون آر. تی- پی. سی. آر صورت گرفت که در آن استخراج آر. ان. اي ويروس از غده هاي آلوده، به روش رسوب با PEG6000 انجام شد. سپس بدنبال آن آزمون آر. تي با استفاده  از پرايمرهاي تصادفي هگزامر جهت سنتز دي. ان. اي مورد استفاده قرار گرفت. واكنش زنجيره اي پلي مراز با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي ويروس انجام گرديد. الكتروفورز محصول پي. سي. آر در ژل آگارز ۵/۱ درصد، قطعه تکثير شده ۳۹۹ جفت باز مربوط به اين ويروس را در نمونه های آلوده نشان داد. وجود اين ناحيه تكثير شده در نمونه هاي آزمايشي، آلودگی به ويروس مذكور را در مناطق مورد بررسي  تاييد مي كند.