سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی شعبانیان – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین معصومی – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان & پژوهشکده عل
جهانگیر حیدرنژاد – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر حسینی پور – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در بازدید و نمونه برداری از جالیز کاریهای کدوئیان در مناطق مختلف کشور نمونه هائی از خیار، کدو، خربزه، هندوانه، طالبی و بعضی از علفهای هرز با علائمی از قبیل ابلقی، بند کفشی و تاولی شدن برگ و میوه جمع آوری شد. ابتدا این نمونه ها با الایزا و ایمن سنجی نقطه ای و با استفاده از آنتی سرم تجاری ویروس موزاییک زرد کدو بررسی شدند. تعدادی از نمونه ها به طور تصادفی انتخاب و جهت بررسی دقیق تر با آزمون IC-RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون PCR با استفاده از یک جفت آغازگر مبتنی بر توالی نوکلئوتیدی قسمتی از ناحیه پروتئین پوششی و پروتئین NTb انجام گردید . این جفت آغازگر درکلیه نمونه های آلوده قطعه ای به طول ۴۵۹ جفت باز را تکثیر نمود. جدایه های این ویروس بر روی گیاهان محک تکثیر شدند و سپس با استفاده از SDS-PAGE و وسترن بلات نیز بررسی شدند.