سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
عمار قلی زاده قرا – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات
قربانعلی نعمت زاده – استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی باقری – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آسا ابراهیمی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
دربرنامه تولید برنج هیبرید شناسایی لاینهای دارای ژن برگرداننده باروری ازضروریات امرمی باشند دراین مطالعه به منظورردیابی ژنهای اعاده کننده باروری RF درسال زراعی ۱۳۸۹ تعداد ۵لاین نرعقیم سیتوپلاسمی با ۱۰ لاین پدری به عنوان تستر درقالب طرح تلاقی لاین ×تسترتلاقی داده شد درسال زراعی بعدبرای والدین هیبریدهایی که باروری بالای ۵۰درصد داشتند استخراج DNA انجام شد چندشکلی لاینهای والدینی به بوسیله ریزماهواره ها و با استفاده ازسه اغازگرRMI روی کروموزوم شماره ۱ RM171 و RM490 روی کروموزوم شماره ۱۰ پیوسته با ژن RF انجام گرفت الگوهای باندی حاصل توسط اغازگرهای مورد مطالعه وجود ژن RF را تنها دروالد IR-9 تایید کردند همچنین نتایج نشان داد که والد IR-9 دوژنی است ومیتوانددربرنامه اصلاحی تولید برنج هیبرید مورد استفاده قرارگیرد.